Udviklings- og rulleplan

Rulleplanen er et praktisk værktøj – en handlingsplan, som bestyrelsen for Landsbyrådet bruger i sit arbejde. Se seneste version her: rulleplan 2014.

Rulleplanen er en del af den udviklingsplan, som Landsbyrådet udarbejdede i vinteren 2008/09. Rulleplanen revideres jævnligt.

Udviklingsplan for Lysabild Sogn
Lysabild Sogn ligger på Sydals i Sønderborg Kommune. Vi er en samling af små og større landsbyer, hvoraf Skovby, Lysabild og Mommark er de største. Mommark-området har et selvstændigt landsbyråd, og derfor omhandler denne udviklingsplan ikke Mommark.
I Lysabild er der skole, børnehave, SFO dagpleje (som tilsammen udgør Lysabild Børneunivers), kirke, sportsanlæg og forsamlingsgård. Skovby har kro, bager, galleri, brugs, postbutik, feriehusudlejning, campingpladser og keramikere. Ved Skovby ligger feriehusbebyggelsen, Skovmose, der sammen med de øvrige feriehuse og campingpladser på Sydals udgør det næststørste turist- og overnatningsområde i Sønderjylland (kun overgået af Rømø). Ved Skovby ligger også én af de bedste badestrande i Sønderborg Kommune, nemlig Kærneland. Området er præget af skøn natur, flotte udsigter mod Fyn og Kegnæs, og der er vandrestier langs vandet.
Erhvervene er fortrinsvis turisme og landbrug, mens en stor del af befolkningen arbejder på Danfoss eller Linak eller på virksomheder i Sønderborg. Huspriserne er attraktive, og der er ca. 15 km til Sønderborg.
Der er rigtig mange foreninger, hvoraf nogle er truet pga. mangel på bestyrelsesmedlemmer, mens andre samarbejder med lignende foreninger i Sydals for at skaffe nok aktive medlemmer (gymnastik og fodbold). Landsbyrådet udgiver en husstandsomdelt lokal avis seks gange årligt. Siden 1997 har der hver torsdag aften i vinterhalvåret været fællesspisning i Åben skole (i skolekøkkenet/multisalen på Lysabild Skole).

Hvad er problemet?
På et velbesøgt borgermøde i november 2008 blev en række ønsker til fremtidens Lysabild Sogn oplistet og prioriteret. Landsbyrådet har bearbejdet resultaterne af borgermødet og fremlægger nedenstående forslag til vision og strategi.

Analyser
Ud fra befolkningsprognosen 2020 (udarbejdet af Sønderborg Kommune over Lysabild skoledistrikt) fremgår det, at distriktet har et relativt fald i gruppen af 0-6 årige og 26-64 årige, værst blandt 26-42 årige og 60-64 årige, over hele perioden 2009-2021. Det er indbyggere i den erhvervsdygtige alder og børn i dagplejealderen, vi mister.
Det kan du aflæse af diagrammet, hvor antallet af indbyggere aflæses til venstre på den lodrette akse, mens udviklingen for de enkelte aldersgrupper kan aflæses på den vandrette akse i fire punktnedslag, nemlig årene 2009, 2012, 2016 og 2020. Klik her: Befolkningsudvikling-for-Lysabild-skoledistrikt
Det betyder, at hvis vi skal fastholde aldersfordelingen for 2009, skal vi være i stand til at ”holde på” børnefamilierne og de ”unge ældre” (efterlønnerne) samt endda tiltrække flere unge erhvervsaktive – gerne børnefamilier.

En SWOT-analyse af vores lokalsamfund viser, at der er et godt fundament af engagement og netværk at bygge på, men vi har en udfordring at overvinde – nemlig at der er tendens til rivalisering mellem landsbyerne og foreningerne. Den store trussel findes internt i lokalsamfundet: Vi “lukker nemlig os selv”, hvis der ikke er lokal opbakning til institutionerne og kulturlivet. Den udefrakommende trussel er potentielle institutionslukninger.

Visionen
er at være et bæredygtigt lokalsamfund, der som minimum kan oppebære de nuværende institutioner samt offentlige og private services, vi har i dag. Visionen er også at være et landskendt turist- og feriehusområde baseret på autenticitet og kyst-nær natur.

Målsætningen
i et 10-årigt perspektiv er, at
– holde antallet af skatteydere i aldersgruppen 26-64 på samme niveau som 2008
– der i gennemsnit er 20 elever på hvert klassetrin i Lysabild Skole
– holde balancen mellem turisme og lokalbefolkning, sådan at
– husene i landsbyerne sælges som helårshuse til folk, der ønsker at bo her hele året
– at feriehuse ligger i særlige bebyggelser (udlejning af aftægtsboliger, etablering af bed and breakfast og lign. sker naturligvis i den eksisterende landsby bebyggelse)
– sikre adgang til naturen
– tilvejebringe faciliteter, information og historiefortælling i og om vores område

Vi ønsker at modarbejde en – på nuværende tidspunkt hypotetisk – udvikling, hvor der bliver færre fastboende, og en tivolisering af vores eksisterende landbysamfund.

Hvad gør vi nu?
I november 2004 blev Landsbyrådet for Lysabild Sogn oprettet på et borgermøde på Lysabild skole. Landsbyrådets mission er at
-deltage i det politiske arbejde på tværs af partigrænser og arbejde for at få landdistrikterne på dagsorden i kommunen
– arbejde for at skolen forbliver et kulturelt centrum for alle, også for folk uden skolesøgende børn
– arbejde for at blive en naturlig sparringspartner og igangsætter af aktiviteter som er bundet i engagement og begejstring – herunder være behjælpelig med at søge økonomiske midler
– arbejde for en fornuftig infrastruktur til gavn for såvel borgere og turister, eksempelvis trafiksikkerhed, offentlige stier, cykelstier mm
– arbejde for at udbrede kendskabet til vores område samt de aktiviteter, der foregår
Rent strategisk har Lysabild området en organisation, der ”er født” til at tage hånd om at få udviklingsplanen operationaliseret. Landsbyrådet er en dynamisk størrelse, der dels er sammensat af en række arbejdsgrupper, men er forberedt til at kunne nedsætte selvkørende ad hoc-grupper, når som helst dette må være påkrævet. Koordinatoren for ad hoc-gruppen knyttes op på bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne.
Landsbyrådet foreslår derfor nedsat det antal ad hoc-grupper, der er muligt, for at realisere så mange af borgermødets ønsker som muligt. På borgermødet holdes 4 workshops om hhv. infrastruktur, attraktioner/faciliteter, boligområder/byfornyelse og foreningsliv.

 Landsbyrådet for Lysabild Sogn, marts 2009