Formål og værdigrundlag

Formål
Lysabild Landsbyråd har til formål at skabe et fælles forum for Lysabild Sogn. Et forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for sognet og som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer. Lands­byrådet kan være talerør for Lysabild Sogn udadtil.

Landsbyrådets bestyrelse er det naturlige sted at henvende sig for sognets beboere, når

  • man har en ide, som man gerne vil have hjælp til at udføre
  • man har et problem af almen karakter som man søger hjælp til at få løst
  • man søger information eller har information man gerne vil have formidlet

Bestyrelsen er bindeled til det politiske system bl.a. via Landsbyforum og Landdistriktsudvalget.
Bestyrelsen er med til at sætte landdistrikterne på dagsorden i kommunen.

Bestyrelsen for Landsbyrådet vil

  • deltage i det politiske arbejde på tværs af partigrænser og arbejde for at få landdistrikterne på dagsorden i kommunen.
  • arbejde for at skolen forbliver et kulturelt centrum for alle, også for folk uden skolesøgende børn.
  • arbejde for at blive en naturlig sparringspartner og igangsætter af aktiviteter som er bundet i engagement og begejstring – herunder være behjælpelig med at søge økonomiske midler.
  • arbejde for en fornuftig infrastruktur til gavn for såvel borgere og turister, eksempelvis trafiksikkerhed, offentlige stier, cykelstier mm.
  • arbejde for at udbrede kendskabet til vores område samt de aktiviteter, der foregår.

Værdier
Landsbyrådet består af en gruppe mennesker, der har interesse for at arbejde for dette formål, og det er i sig selv kvalifikation nok til at være medlem af landsbyrådet. Medlemmerne bruger den tid og de kræfter, de hver især har mulighed for. Det vil sige, at enhver, der har lyst og interesse for at bidrage med ideer, praktisk arbejde eller andet, er velkommen i organisationen. Man skal naturligvis bo i sognet. Men det er den enkeltes engagement og aktivitet, der er afgørende for, om man er med. Dog skal man vælges af generalforsamlingen, hvis man ønsker at blive bestyrelsesmedlem.

Økonomi
Landsbyrådet modtager driftsmidler fra Sønderborg Kommunes landdistriktsudvalg, der ligeledes har puljemidler, som det er muligt søge til særskilte projekter. Ligesom der er forekellige andre puljer at søge på lokalt, regionalt, på landsplan og i EU.

Organisation
Landsbyrådet er en dynamisk størrelse, hvor man som borger er født medlem. Medlemmerne vælger på generalforsamlingen en bestyrelse, der har til opgave at tage sig af den daglige drift. Bestyrelsen består af koordinatorer for diverse arbejdsgrupper samt en formand/økonomiansvarlig. Landsbyrådet har en række arbejdsgrupper, der er selvsupplerende. Det vil sige at borgere er velkomne til at deltage, hvis man har interesse i projektet.
Der skal være et bestyrelsesmedlem i hver arbejdsgruppe. Koordinatoren har til opgave at ”styre” gruppen – dvs. være drivkraft i det faglige arbejde i gruppen, sørge for rekruttering til gruppen og være kontakt til bestyrelsen. Landsbyrådet kan oprette én eller flere ad hoc-grupper i forbindelse med et projekt eller en ide.