Vedtægter

§1 Navn
Foreningens navn er Lysabild Landsbyråd, beliggende på Sydals i Sønderborg Kommune. Foreningen har hjemsted på Lysabild Skole.

§ 2 Formål
Landsbyrådets formål er at være et forum
– hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse for sognet
– som kan medvirke til at få ideer ført ud i livet og løse fælles problemer
– som kan være talerør for Lysabild Sogn i offentligheden
Rådet vil samarbejde med andre landsbyråd, kommunen og andre relevante organisationer samt være repræsenteret i Landsbyforum.

§ 3 Medlemmer
Foreninger, bestyrelser, interessegrupper og borgere er pr. definition ”fødte” medlemmer af Landsbyrådet, hvis de har adresse i sognet eller er repræsenteret i sognet.
 
§ 4 Kontingent
Der er ikke noget kontingent for medlemskab.

§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fire personer – tre gruppe-koordinatorer og en formand. Sidstnævnte er regnskabsansvarlig. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan selvstændigt udarbejde en forretningsorden. Ved første ordinære generalforsamling er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg ved lodtrækning. Ved de efterfølgende generalforsamlinger er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter to år. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Generalforsamlingen
Alle borgere over 15 år i Lysabild Sogn har stemmeret på generalforsamlingen, som er Landsbyrådets højeste beslutningsmyndighed. Beslutninger vedtages ved simpel flertal blandt de fremmødte. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i Lysabild Sogn. Generalforsamlingen finder sted i februar/marts. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen kræver det. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet.
 
§ 7 Opløsning
Landsbyrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med 2/3 flertal og anden gang ved simpelt flertal. Ved opløsning afgøres Landsbyrådets formue af den afgående generalforsamling.

Vedtaget på stiftende generalforsamling 4. november 2004 og med ændringer fra februar 2006 og marts 2015